Lions kulturstipendium

Lions Club Växjö Dacke har under flera år satsat på att stimulera unga studerande, folkbokförda i Växjö kommun, genom utdelande av kulturstipendium inom både instrumental- och vokalmusik.

Audition, då två olika sång-/musikstycken ska framföras. Plats och tid meddelas senare.

Bedömningsgrunder från juryn är;

  • Musikalisk kvalitet
    (Här bedöms i första hand de musikaliska och tekniska färdigheterna.)
  • Kommunikation och utstrålning
    (Här bedöms kommunikationen och utstrålningen från scenen till publiken samt, om fler än en framträder, kommunikationen och utstrålningen på scenen.)
  • Förberedelse och presentation.
    (Här bedöms hur den/de sökande har förberett den sceniska situationen samt hur den/de sökande presenterar sig själva och det musikstycke som ska framföras.)

Utdelningen av stipendiet sker under våren 2018 i samband med Lionsaktivitet.
Det förutsätts att den utvalde stipendiaten gör ett framträdande i direkt anslutning till överlämnandet.
Vidare förutsätts att eventuellt behov av ackompanjemang ombesörjes av den sökande såväl vid provspelningstillfället som vid det eventuella framförandet vid överlämnandet av stipendiet.

Intresserade skall senast den 1 december 2017 per brev/ eller e-post sända in ansökan till adressen enligt nedan. Bifoga gärna rekommendation och/eller kopia av tidigare erhållna diplom eller stipendium.

Bedömning och val av stipendiat utförs av en oberoende jury. Dess val kan inte överklagas.

Alla sökande meddelas per brev om resultatet av bedömningen. Det är viktigt att aktuell adress och telefonnummer anges i ansökan.

Vi hälsar er välkomna och ser med största intresse fram emot att höra från Er.

Med vänlig hälsning

Lions Club Dacke Växjö/genom
Evy Törnqvist
Tångarna, 34371 Diö
Tel. 0476-21392 eller 0703-750567
e-post; tangarne@gmail.com


Normer för Lions Club Växjö Dacke Kulturstipendium

1. Stipendiet utdelas årligen för att stimulera enskilda ungdomar (under 25 år) eller grupper/ organisationer inom både instrumental- och vokalmusik bosatta och/eller verksamma inom Växjö kommun.

2. Stipendiet riktar sig till de/dem som ännu inte antagits till någon högskoleutbildning i musik eller annan likvärdig utbildning.

3 a) Enskilds ansökan om stipendium skall innehålla någon form av referens samt den sökandes framtidsplaner inom aktuellt område.
b) För en grupps/organisations ansökan skall anges för vilket/vilka ändamål stipendiemedlen skall användas. Ansökan skall undertecknas av ordförande, ledare etc. för aktuell grupp/organisation.

4. Beslut om utseende av stipendiat fattas enligt endera av följande;
a) För enskild stipendiat utses densamma av en, av Lions Växjö Dacke utsedd jury bestående av minst tre(3) personer varav en(1) utgörs av president eller annan av LC Växjö Dacke utsedd representant samt därutöver minst två(2) personer välrenommerade inom aktuellt område.
b) För utseende av stipendiat (tilldelning av stipendiet) till grupp/organisation fattas beslut vid ett ordinarie månadsmöte senast en månad före utdelning (överlämnande). Styrelsens förslag till stipendiat bör vara avstämt med någon sakkunnig inom aktuellt område.

5. För båda fallen enligt ovan förutsätts att överlämnandet sker i samband med konsert eller annat högtidlighållande och att då någon form av framförande sker.

Här angivna normer gäller tills vidare
Växjö
Evy Törnqvist
President LC Växjö-Dacke